Hladnovská 35, Slezská Ostrava, 710 00
Tel.: +420 596 241 073

logosbeneficaireserasmusrightfunded

 

ERASMUS+ KA 1 (2016 – 2018)
EVROPSKÁ ŠKOLA (Další vzdělávání učitelů)

Projekt Evropská škola se zaměřil se na jazykové a metodické vzdělávání učitelů, kteří jsou zapojeni do mezinárodních aktivit a projektů (e-Twining, European Schoolnet, ITEC a Creative Classroom Lab, Comenius,česko-španělské bilingvní studium), dále na implementaci metody CLIL do výuky dějepisu a základů společenských věd a v neposlední řadě na spolupráci s partnerskou školou v Budapešti (Maďarsku), a to pomocí tzv. job-shadowingu.

Prostřednictvím akreditovaných kurzů se účastníci věnovali rozvoji svých komunikačních schopností a dovedností v anglickém a španělském jazyce, rozšířili si odbornou slovní zásobu v daném předmětu a seznámili se s novými poznatky v oblasti metodiky cizích jazyků a použití metody CLIL ve výuce.
Projekt, do kterého bylo zapojeno celkem devět vyučujících, se soustředil na čtyři oblasti.
a) Stínování (job-shadowing) na bilingvním gymnáziu v Budapešti se zúčastnila vyučující španělského jazyka. Seznámila se se systémem bilingvního vzdělávání v Maďarsku, navštěvovala hodiny na bilingvní sekci, zajímala se o zapojení rodilých mluvčích do výuky a poznala organizaci maturitních zkoušek. 
Českým pedagogům následně prezentovala a srovnala český a maďarský vzdělávací systém, motivaci a zapojení studentů do výuky a technické vybavení školy. Ukázala, že maďarští studenti jsou komunikativnější, otevřenější a více diskutují o problémech. Vzhledem k velice pozitivnímu přístupu maďarských kolegů a aktivnímu přístupu maďarských studentů se participující učitelé dohodli pokračovat ve spolupráci na projektu ve španělském jazyce.
b) Kurzu Kreativní učení metodou CLIL v Anglii se zúčastnil učitel dějepisu, který měl taktéž již zkušenosti s vedením evropských projektů (Eurogymnázia), a vyučující základů společenských věd. Kurz se věnoval teoretické i praktické stránce metody CLIL a jejímu využití na střední škole. Oba učitelé si zdokonalili své jazykové kompetence do té míry, že jsou schopni využívat tuto metodu v anglickém jazyce. Svědčí o tom i získaný certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Své nabyté znalosti prezentovali ostatním pedagogům, Asociaci ředitelů škol Moravskoslezského kraje a vyučující základů společenských věd připravila pro vedení školy a ostatní pedagogy ukázkovou hodinu.
c) Jazykové kurzy (Anglie, Španělsko) zaměřené na metodiku v cizích jazycích absolvovali tři vyučující anglického a jedna vyučující španělského jazyka. Kurzy se zabývaly motivací studentů, rozvojem veškerých jazykových dovedností a metodami, jak učit cizí jazyk zábavně a zároveň vést studenty ke
kritickému myšlení. Součástí výuky byly také reálie o daných zemích. Všichni učitelé obdrželi certifikát o úspěšném ukončení kurzu. Získané poznatky poté využili při tvorbě pracovních listů a didaktického materiálu pro vyučující, kteří připravují studenty na maturitní a mezinárodní zkoušky.
d) Jazykové kurzy v Anglii absolvovali úspěšně dva vyučující matematiky a informatiky a získali certifikát o dosažení úrovně B2. Oba anglický jazyk již používají jak v rámci mezinárodních projektů (Erasmus+), tak ve výuce a také při tvorbě webových stránek školy.
Výsledkem projektu bylo tedy bezesporu zlepšení úrovně klíčových kompetencí a dovedností učitelů, které by mělo vést k samostatnému vedení mezinárodních projektů, efektivnějšímu využívání různých strategií učení k získání a zpracování poznatků a informací, rozvíjení účinnějších postupů v učení a reflektování procesu vlastního učení a myšlení. Významným přínosem projektu je také zvýšení konkurenceschopnosti školy v rámci Moravskoslezského kraje, její profilace, zkvalitnění výuky a zvýšení motivace žáků ke studiu cizích jazyků a rozvoje multikulturního evropského myšlení.

 

 

Erasmus +

Erasmus + (vzdělávací program Evropské unie) podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Naší škole byl v roce 2016 schválen projekt klíčové akce 1 (KA 1), která podporuje mobilitu jednotlivců. Projekt s názvem Evropská škola (2016 – 2018) je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na jazykové a metodické vzdělávání v anglickém a španělském jazyce, na implementaci metody CLIL do výuky dějepisu a základů společenských věd a na spolupráci s partnerskou školou v Budapešti, a to prostřednictvím tzv. job-shadowingu.

Výsledkem projektu by mělo být zlepšení úrovně klíčových kompetencí a dovedností učitelů, zlepšení práce s mládeží, samostatné vedení mezinárodních projektů, efektivnější využívání různých strategií učení k získání a zpracování poznatků a informací, rozvíjení účinnějších postupů v učení a reflektování procesu vlastního učení a myšlení. Prioritním přínosem projektu je pak zvýšení konkurenceschopnosti školy, zkvalitnění výuky a zvýšení motivace žáků ke studiu cizích jazyků a rozvoje multikulturního evropského myšlení.

V rámci klíčové akce 2 (KA 2), která podporuje strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe, škola spolupracuje se Španělskem, Švédskem a Itálií na projektu Y.E.S. plus (Youth Empowering Society: Targeting Social Inclusion), 2016 – 2018.

Cílem projektu je spolupráce s výše uvedenými školami na tématu sociální inkluze, vyměna zkušeností, organizování společných aktivit, práce na výstupech projektu a následně jejich sdílení a šíření i mimo zapojené školy. V průběhu projektu se zástupci škol setkají na projektových schůzkách na jednotlivých školách, budou monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci projektu dojde také ke krátkodobým výměnným pobytům žáků.

 

 erasmusfinal

 

 

Youth Empowering Society: Targeting Social Inclusion (Y.E.S. plus)


Projekt se zaměřil na poznání sociální inkluze, a to především inkluze imigrantů ve Španělsku, Itálii, Švédsku a České republice. Cílem bylo posílit u studentů a učitelů hodnoty solidarity, respektu, spolupráce, tolerance a kritické a analytické myšlení. Otázkou bylo, jak může škola ve spolupráci s projektovými partnery přispět k dané problematice. 

Studenti (aktivně zapojeno 50 českých studentů) se seznámili s problematikou migrace v daných zemích prostřednictvím besed a přednášek, a to nejen s odborníky (Organizace pro pomoc uprchlíkům, UNHCR ČR, Amnesty International, beseda s dr. Horákovou z Ostravské univerzity, beseda s doc. Pytlíkovou z VŠB Ostrava, beseda s europoslancem prof. J. Kellerem, beseda s bezpečnostním analytikem T. Pojarem), ale také se samotnými imigranty (rodiči nebo studenty dané školy). Navštívili migrační centra (Centrum pro přijímání cizinců v Ostravě), romskou kolonii Bedřiška v Ostravě, kde debatovali s místními obyvateli, účastnili se workshopů (právnický workshop o azylovém a migračním právu; Svět v pohybu o příčinách a důsledcích migrace, Boj proti předsudkům) a také zmapovali genealogii vlastní rodiny (Family Track Map). Zároveň sami vyhledávali a zpracovávali informace o migraci a jejich historických kořenech na našem území, a následně je pak prezentovali na projektových setkáních.

Pro práci využili platformu TwinSpace a google disc, kde nahráli veškeré výstupy a materiály v angličtině, která byla po celou dobu pracovním jazykem projektu. Použity byly především metody TBL (Thinking Based Learning), PBL (Problem Based Learning), Flipped Classroom, Visible Learning, metoda analýzy statistických dat a sdílení zkušeností.

Přínosem pro všechny byly bezesporu výměnné pobyty (Benidorm, Stockholm, Paderno Dugnano, Ostrava), kdy studenti společně sesbíraný materiál prezentovali, dále zpracovávali, nahrávali a veškeré aktivity také evaluovali. Zajímavé bylo srovnání dvou případových studií, kdy všichni studenti ve své zemi zjišťovali možnost pobytu dvou imigrantů, a to z hlediska migračního a azylového práva v dané zemi. Po dobu projektu probíhaly také aktivity (Bank of Time), které se zaměřily na konkrétní pomoc uprchlíkům, jako byl například sběr šatstva. 

K společným výstupům všech zúčastněných patří Kniha příběhů, ve které jsou nahrány příběhy migrantů, dále záložky s citáty, které nejlépe vystihují pocity migrantů, pětijazyčný slovníček k problematice migrace (anglicky, španělsky, italsky, švédsky a česky), didaktický materiál pro učitele k výuce sociální inkluze v hodinách základů společenských věd (Social Cohesion), projektová píseň I Wish I Could Part the Seas (soundtrack v závěrečném dokumentu), prezentace studentů v hodinách dějepisu, angličtiny a na všech projektových setkáních. A v neposlední řadě je to deklarace Jak být dobrým občanem (Declaration of Intents), která byla přečtena v rámci závěrečného setkání na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě. Veškeré materiály se staly zároveň podkladem pro závěrečný dokument In their shoes, který názorně ukazuje celé projektové období (viz https://www.youtube.com/watch?v=4_FjT9b7QZY).

Projekt byl po celou dobu evaluován studenty a učiteli, na závěrečné evaluaci se podílelo i vedení školy. Kromě studentů na něm participovali také učitelé, kteří se scházeli v rámci mezinárodních setkání (Ostrava, Paderno Dugnano, Benidorm). O veškerých aktivitách byli informováni rodiče, ostatní pedagogové, studenti i široká veřejnost, a to prostřednictvím nástěnek, pedagogických porad, webových stránek, dnů otevřených dveří, novinových článků a prezentace na KÚ Moravskoslezského kraje. Záložky a slovníček byly distribuovány do migračního centra, knihovny, Sdružení rodičů, na Krajský úřad, učitelům základů společenských věd a také předány europoslanci prof. Kellerovi. 

Dopad projektu byl zřetelný u všech účastníků, především však u českých studentů, kteří mají v porovnání s ostatními partnery v oblasti sociální inkluze a imigrace malé zkušenosti. Pobyt v partnerských zemích a v rodinách (v některých případech v rodinách samotných imigrantů) vedl k prohloubení povědomí o multikulturním životě, toleranci a rasové snášenlivosti, o vzájemném porozumění a také o nutnosti bojovat s určitými stereotypy chování v české společnosti.

Navázaná spolupráce s partnerskými školami bude pokračovat v rámci dalšího projektu Erasmus+, stejně jako spolupráce s některými výše zmíněnými organizacemi (Organizace pro pomoc uprchlíkům).

 

Ivana Freitagová, koordinátorka projektu

 

 IF

 

Kalendář akcí

Srpen 2019
po út st čt so ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Náhodné foto

obr8-small.jpg
obr17-small.jpg
obr6-small.jpg