Hladnovská 35, Slezská Ostrava, 710 00
Tel.: +420 596 241 073

Zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku. Cena všeobecné SJZ je 4 200,- Kč. Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný, a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 600,- Kč.

Přihlásit se ke zkoušce můžete buď osobně na příslušném oddělení, nebo on-line na adrese www.hladnov.info

Na přihlášce je nutné uvést autory a tituly beletrie přečtené v originále, více informací naleznete na stránkách oddělení.

Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.

Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

  1. stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200–1400 slov
  2. dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov
  3. stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 8 minut
  4. schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce.

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 25–30 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

  1. schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
  2. znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce
  3. dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu nejméně 500 stran

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů: Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky, významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu všeobecné SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč.

Kalendář akcí

Srpen 2019
po út st čt so ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Náhodné foto

obr14-small.jpg
obr10-small.jpg
obr1-small.jpg