Čtyřletý obor Gymnázium – všeobecné

nabízí žákům klasické všeobecné gymnaziální vzdělání zahrnující humanitní, přírodovědné i společenskovědní předměty, možnost individuálního zaměření žáka pro budoucí studium na vysoké škole se nabízí ve 3. a 4. ročníku prostřednictvím volitelných seminářů.

Žáci mohou vybírat:

· z nabídky povinných jazyků: jazyk anglický, jazyk německý, jazyk francouzský, jazyk španělský

· z nabídky nepovinných jazyků: jazyk anglický, jazyk ruský, latina

· z široké nabídky povinně volitelných seminářů

· z nabídky mimoškolních aktivit (sborový zpěv, filmový klub, EKO kroužek, divadelní kroužek, kroužek fotografování, soutěže, olympiády, středoškolská odborná činnost)