Maturitní zkouška v roce 2020/2021

(studijní obor všeobecný a živé jazyky)

Společná část maturitní zkoušky - varianta A

Ve společné části se konají pouze didaktické testy ze zvolených předmětů.

Povinné zkoušky

  1. Český jazyk a literatura 
  2. Cizí jazyk 

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů:

Matematika, Cizí jazyk, Matematika rozšiřující

Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

1. Český jazky a literatura - písemná a ústní část

2. Cizí jazyk - písemná a ústní část

3. Výběr z: Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Cizí jazyk, Základy společenských věd, Informatika a výpočetní technika

4. Výběr z: Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Cizí jazyk, Základy společenských věd, Informatika a výpočetní technika

 

Nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikátem 

Zkoušku z cizího jazyka, lze nahradit výsledkem standarizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Informaci o stadarizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. O uznání žádosti rozhoduje ředitel školy.

Certifikátem lze nahradit:

  • pouze jednu maturitní zkoušku z cizího jazyka
  • certifikát nesmí být starší tří let

 

 

Společná část maturitní zkoušky - varianta B

Ve společné části se konají pouze didaktické testy ze zvolených předmětů.

Povinné zkoušky

  1. Český jazyk a literatura 
  2. Matematika

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů:

Matematika, Cizí jazyk, Matematika rozšiřující

Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

1. Český jazky a literatura - písemná a ústní část

2. Výběr z: Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Cizí jazyk, Základy společenských věd, Informatika a výpočetní technika

3. Výběr z: Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Cizí jazyk, Základy společenských věd, Informatika a výpočetní technika

 

Maturitní zkouška z České jazyka a literatury a Cizích jazyků má vždy písemnou a ústní část (váha hodnocení je v poměru 40:60).

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

 

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů:

Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Druhý cizí jazyk, Základy společenských věd, Dějiny umění, Informatika a výpočetní technika, 

Žák si nemůže zvolit v profilové maturitní zkoušce v části povinná zkouška jeden předmět dvakrát. Žák si nemůže zvolit v profilové části maturitní zkoušky stejný předmět, který si zvolil ve společné části maturitní zkoušky, kromě předmětu matematiky. 

Více informací na www.novamaturita.cz

Hodnocení zkoušek ústní profilové části maturitní zkoušky naleznete ZDE.